Strážcovia zdravia

Projekt  "Guardians of health"  -  "Strážcovia zdravia" bola mládežnícka výmena mladých ľudí z Bulharska, Rumunska, Slovenska a Poľska v rámci programu Erasmus +. Výmena sa uskutočnila v auguste 2018 v poľskom meste Piwniczna - Zdroj.

Cieľom projektu bolo podporiť zdravý životný štýl medzi mladými ľuďmi. Účastníci si vymenili skúsenosti z dobrých a zlých návykov. Výmena poskytla príležitosť iniciovať pozitívne zmeny a podporiť zdravé postoje medzi rôznymi miestnymi a medzinárodnými  komunitami.
Názov projektu sa týka postoja, ktorý mladí ľudia chcú prezentovať vo svojom každodennom živote - postoj "zdravotného strážcu", ktorý sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

Počas 9-dňovej výmeny sa účastníci zúčastnili na mnohých aktivitách v duchu neformálneho vzdelávania. Výsledkom ich práce sú zdravotné kampane realizované v miestnej komunite projektu počas výmeny, ako aj aktivity v  miestnej komunite v rodnom meste a online komunít po stretnutí.

Naše občianske združenie zastupovalo 8 mladých ľudí a mládežnícky vedúci.
Bola to ďalšia aktivita, ktorá podporuje myšlienky a prácu združenia s prepojením zdravého životného štýlu so sociálnymi aspektmi, ktoré mladí ľudia a komunita na vidieku rieši.
 
Viac informácií o projekte nájdete aj v brožúre.
 
 
Informácie sú k nahliadnutiu aj na FB: Guardians of health
 
 

Project description:

The "Guardians of health" project was the youth exchange of young people from Bulgaria, Romania, Slovakia, and Poland, as part of the Erasmus+ programme. The exchange took place in August 2018 in Piwniczna - Zdroj. The aim of the project was to promote a healthy lifestyle among young people. Participants exchanged experience on their good and bad habits. Exchange have provided an opportunity to initiate positive change and to promote healthy attitudes among various local and global communities. The title of the project refers to the attitude that young people want to present in their daily lives - the attitude of "Health Guardian", caring for their health and their loved ones. During the 9-day exchange, participants took part in number of activities in the spirit of non-formal education. The result of their work are health campaigns carried out in the local project community during the exchange, as well as local communities in their hometown of youth and online communities after the meeting.