Tradičné netradične v komunitnom hospodárení

Vytvorenie projektu Tradičné netradične komunitným hospodárením vychádza z potreby mladých ľudí nájsť vhodné možnosti svojho uplatnenia na trhu práce. Počas štúdia, ale aj po jeho skončení často mladí ľudia hľadajú správny spôsob a možnosti svojho zamestnania a zisťujú, že nemajú prehľad o možnostiach samozamestnania sa. Často to vyplýva z ich nezáujmu a z nerealizovania voľnočasových aktivít v študenskom čase, nemajú záľuby, ktoré by ich inšpirovali k povolaniam a práci. Učebné osnovy v jednotlivých školách sú postavené na získavaní teoretických skúseností a praktickým zručnostiam sa venuje veľmi málo času. Aj prístup a podanie informácií je často nevhodné pre zaujatie mladého človeka pre akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla byť jeho živobytím.

Potreba stretnutí a aktivít vedených neformálnym spôsobom a metódami neformálneho vzdelávania je stále viac žiadaná medzi mladými ľuďmi, ktorí majú snahu o aktívny prístup k životu a svojmu uplatneniu sa. Tiež informálne vzdelávanie počas stretnutí s generačne odlišnými lektormi, ľuďmi z praxe a z bežného života im prináša vzory a nové možnosti názorov a skúseností.

Mladí ľudia z nášho okolia sami žiadajú riešenie týchto tém, na ktoré nenachádzajú odpovede často ani v rodinách a majú záujem svoje problémy riešiť so svojimi rovesníkmi z jazykovo blízkych krajín, aby si tak odovzdali skúsenosti a posunuli sa v riešení svojich existenčných problémov.
 
Hlavným cieľom projektu je medzigeneračným spôsobom odovzdávania informácií a zručností podnietiť možnosti inšpirácie a výberu vhodného uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.
 
Ich prácou v regióne a mieste svojho bydliska na vidieku bude dochádzať k rozvoju vidieka a k aktívnym spôsobom práce vo vidieckych komunitách, ktoré sú základom spolužitia rôznych generácií a aj príjemného trávenia voľného času mladých ľudí.

Všetky získané zručnosti privedú mladých ľudí k získaniu vzťahu k práci, utvoria si vzor možností samozamestnania sa a odovzdajú si navzájom skúseností v medzinárodnom meradle rovesníkov.
 

Partneri projektu

Koordinátor projektu:
Slovenská republika: OZ Guľôčka

Občianske združenie Guľôčka pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít mládeže, ktoré smerujú k zdravému a hodnotnému životnému štýlu, neformálnemu vzdelávaniu a udržiavaniu tradícií na vidieku.
Medzi hlavné ciele organizácie patrí popularizácia uplatnenia sa mladých ľudí na vidieku a ich samozamestnania sa formou podnikania v rôznych oblastiach poľnohospodárstva a cestovného ruchu - agropodnikania. športu, aktivít pre voľný čas mládeže spolu s prípravou a organizáciou stretnutí mládeže. Činnosť podporuje ochranu a zlepšovanie životného prostredia,  výmeny skúseností a myšlienok, ktoré súvisia so zachovaním tradícií, remesiel a pracovných postupov využiteľných v agroturistike.
Tiež  zabezpečuje činnosť neformálneho vzdelávania s metódami a formami podporujúcimi rozvoj osobnosti mladého človeka a jeho komunikáciu s okolím a v komunite.
Naše občianske združenie združuje hlavne mladých ľudí so záujmom o nové a alternatívne spôsoby hospodárenia so zameraním na pestovanie miestnych odrôd plodín a zeleniny, aromatických rastlín na výrobu čajov, technických plodín pre využitie tradičných postupov ich spracovania a výrobu hotových výrobkov. S tým súvisí aj chov tradičných zvierat pre každodennú obživu v rodine, alebo komunite.
Spolupráca s farmármi regiónu podporuje rozvoj rodinného farmárstva a vidieka v oblasti. Využitie remeselných zručností znamená doplnenie pracovných aktivít mladých ľudí a zvládnutie tradičných postupov, čo je prínosom pre rozvoj obce a regiónu.
 
Charakteristika partnerov
Česká republika:

Občianske združenie Moja.Opava.cz pôsobí pri organizovaní aktivít mládeže, ktoré súvisia s aktivitami mladých ľudí v meste a na vidieku, zdravým životným štýlom a spôsobmi ochrany prírody a krajiny, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Spoločné aktivity mladých ľudí zastrešujú športové podujatia a komunikáciu v komunite.
Členmi a spolupracovníkmi občianskeho združenia sú mladí ľudia, ktorí chcú žiť zdravo a svoje myšlienky chcú odovzdávať aj ďalším skupinám mladých ľudí ako aj v rámci komunity. Organizácia vytvára podmienky pre organizovanie zahraničných poznávacích expedícií založených na poznávaní kultúrnych a prírodných zaujímavostí štátov Európy. Na základe toho si jej zástupcovia vedia vybrať a porovnať tradičné kvality remesiel a receptúr v porovnaní európskych a českých.
Organizácia Moja.Opava.cz vystupuje v projekte ako partner.
Skúsenosti z cestovateľských aktivít je základom pre porovnanie remeselných zručností a ich využitie v agroturistike a oživení vidieka podnikaním mladých.
OZ má skúsenosti s vytváraním sietí partnerov a vytváraní výstupov z aktivít vo vysokej kvalite v tlačenej aj elektronickej podobe.
Mgr. Radmila Šrajerová - organizovanie medzinárodných aj národných stretnutí mladých ľudí formou kempov a oficiálnych stretnutí, ktoré svojim obsahom zabezpečujú odborný charakter, jazykový a kultúrny rast účastníkov.
Mgr. Martn Váleček - organizovanie športových aktivít mládeže na medzinárodnej aj národnej úrovni, logistické zvládnutie programu a zázemia, neformálne spôsoby práce s mládežou.
 
Poľská republika:
Zespół Szkół w Komornie zabezpečuje už viac ako 60 rokov vzdelávania žiakov a študentov v oblasti poľnohospodárstva.
Obsahuje odbory: technický, prírodná architektúra, agrobiznis a mechanizácia roľníctva, v ktorých sa učia chlapci a dievčatá vo veku 16 -20 rokov. Ukončenie štúdia sa deje maturitnou skúškou teoretickou a aj praktickou.
Od roku 1999 v Zespole Szkół funguje gymnázium pre žiakov vo veku 13 -16 rokov, ktorá je ukončená skúškami.
Po jeho skončení odchádzajú žiaci na rôzne stredné odborné školy.
Preto, že máme záujem zaujať žiakov gymnázia, snažíme sa im ukázať rôzne podoby farmárstva, aby ich ďalšie štúdium pokračovalo na našej odbornej škole.
Preto aj aktivity projektu sú vhodnou súčasťou neformálnej ukážky poľnohospodárstva a remesiel inou formou, ktorá môže mladých ľudí zaujať.
Škola usporadúva pre žiakov a študentov rôzne aktivity, a projektové stretnutia, ktoré sú prínosom pre ich rozhľadenosť a uplatnenie sa v živote. pripravuje rôzne workshopy k sviatkom v roku a výrobu predmetov úžitkovej alebo dekoračnej hodnoty.
Počas čiastkových úloh pri realizácii projektov sa vytvárali aj rôzne tradičné jedlá, ktoré teraz škola rada odprezentuje pri spoločnom stretnutí.
Taktiež v oblasti Opole je dostatok podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve,  ktoré môžu byť vhodnými partnermi pre ďalšie sieťovanie v budúcnosti.
Pani riaditeľka Lucja Dzimiera podporuje všetky aktivity, ktoré prinášajú mladým ľuďom ich aktívny prístup k životu a uplatneniu sa v práci. Má skúsenosti s organizáciou a prípravou projektových stretnutí.
Pani Urszula Pietruszka participovala pri logistickom spracovaní medzinárodných projektových stretnutí, spracovaní výstupov spolu so žiakmi a všetkými druhmi komunikácie na podporu získavania potrebných odborných vedomostí a zručností.
 

Realizácia mládežníckeho stretnutia:

Termín stretnutia: 22.11 -29.11.2014
Miesto konania: Penzion Jánošík Ždiar
Účastníci: mladí ľudia vo veku 13 -30 rokov spolu s pedagogickým dozorom + lektori realizujúci prednášky a workshopy počas stretnutia