Volíme Európu!


Projekt umožnil stretnutie 232 občanov, z ktorých 140 pochádzalo z obce Málaš (Slovensko), 55 z obce Notincs (Maďarsko), 18 z mesta Raciborz (Poľsko), 2 z mesta Opava (Česká republika), 17 z Občianského združenia OZ Guľôčka z obce Málaš (Slovensko).

Stretnutie sa uskutočnilo v obci Málaš, Slovenská republika od 02.07.2015 do 04.07.2015

Stručný opis:

Dňa 02.07.2015 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami  európskeho občianstva, uplatňovania politík EU v každodennom živote občanov na komunálnej úrovni,  základných práv občanov. Účastníci získali informácie o fungovaní a aktivitách EU a Európskeho parlamentu, o spôsobe prijímania legislatívnych noriem a ich uplatnenie na národnej a regionálnej úrovni. Vymieňali si skúsenosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ich význam a dôležitosť účasti. V popoludňajších hodinách sa konalo stretnutie predstaviteľov samospráv a družobných miest na tému Podpora družobných partnerstiev obcí ako dôležitý nástroj spolupatričnosti k Európe a workshop zameraný na predstavenie nástrojov občianskej participácie z hľadiska ich možného využívania zo strany občanov v rámci tvorby EÚ politík, predstavenie  nástrojov ako European citizen´s iniciatives, Your voice in Europe. Vo večerných hodinách prebiehalo kultúrne vystúpenie detí, ochutnávka miestnych špecialít a vystúpenie folklórneho súboru maďarskej menšiny Kincső, folklórneho slovenského súboru Čakanka, hudobnej kapely predstavujúcej kultúru rómskeho etnika.

Dňa 03.07.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami ako posilnenie dôvery v EU, uplatňovanie politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, účastníci podujatia získali informácie o strategických cieľoch EU, došlo k výmene skúsenosti a názorov na témy kríza dôvery v EU, nezamestnanosti, uplatneniu mladých a žien na trhu práce, rovnosti príležitostí, predstavenie dokumentu Stratégie Európa 2020. V popoludňajších hodinách prebiehal interaktívny workshop na tému Predstavenie rozdielnosti resp. blízkosti kultúr, tradícií a zvykov národov žijúcich v EÚ, súťaž vo varení špecialít krajín zúčastnených partnerov, vedomostná súťaž detí a mládeže "Objav Európu" a  športové súťaže zúčastnených partnerov.

Dňa 04.07.2015 sa účastníci podujatia zúčastnili návštevy historického múzea v Pohronskom Ruskove, ktorej cieľom bolo priblíženie prechodu frontu počas 2. svetovej vojny cez naše územie a predstavenie úloh bojujúcich strán, v popoludňajších hodinách sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety venovanej zisteniu pojmov ako aktívne európske občianstvo, demokratické práva občanov, tvorba EÚ politík. Prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti samospráv, združenia, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu obce a predstavením posolstva projektu do budúcnosti.

Príspevok OZ Guľôčka k realizácii projektu:
Aj OZ Guľôčka pripravila aktivity, ktoré prispeli k zdarnej realizácii projektu a zároveň podporili spoločný život občanov v obci.  Keďže OZ realizuje mládežnícke aktivity a snaží sa o aktívne vytváranie podmienok pre podporu komunitného života a oživenie spolupráce medzi občanmi, tak aj pri realizácii tohto projektu pripravila aktivity súvisiace s týmto obsahom.
Prvou časťou bola realizácia prieskumu medzi obyvateľmi, ako vnímajú vplyv EÚ. Vypracovaním dotazníka a osobným pohovorom s obyvateľmi sme získali bližší kontakt s obyvateľmi a aj ich relevantnejšie odpovede, prípadne pri potrebe vysvetlenia otázok aj tento aspekt.
Výsledky prieskumu sú v samostatnej časti vyhodnotenia.
Spolupráca s mladými ľuďmi a ich vedomosti o EÚ a Európe ako celku sme neformálnym spôsobom realizovali formou pripravenej prezentácie a kvízu.
Aktívni účastníci boli odmenení diplomom a malým darčekom.
Samostatnou časťou účasti OZ Guľôčka na projekte Európa pre občanov bola realizácia workshopu s tradičnými remeslami a predvedenie ich ukážok.
Zamerali sme sa na miestne a tradičné remeslá – spracovanie ovčej vlny a vŕbového prutia. Ukázali sme občanom a hlavne deťom, akým spôsobom sa dá z prírodného materiálu vyrobiť hotový výrobok.
Všetky časti si občania mohli sami vyskúšať.
Spracovanie ľanu sme demonštrovali malými krosnami a výrobu štiav a džemov hotovými výrobkami s ochutnávkou.
Je dôležité, aby sa takéto aktivity dostávali do povedomia obyvateľov a stali sa ich súčasťou života na vidieku, čím bude vidiek stále viac atraktívny a bude spĺňať aj zamestnanosť obyvateľov.